Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός.

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός.

Εκτύπωση

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης

προσφορά την ανάδειξη αναδόχου «για τον καθαρισμό των χώρων του Διοικητηρίου, του Κ.Ε.Π., του Οργανισμού Καπνού, του Γ .Γ. Α. Θάσου και Χρυσούπολης και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Καβάλας, Χρυσούπολης και Θάσου, του ΚΕ.ΣΥ.Π., του ΚΤΕΟ Καβάλας και του Τουριστικού Γραφείου Καβάλας στο Αεροδρόμιο στη Χρυσούπολη Καβάλας» με χρονική διάρκεια του έργου από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2011 και με προϋπολογισμό 85.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα διενεργηθεί την Τρίτη 19 Ιουλίου 2011, ώρα 11.00 π.μ.

 

Περίληψη διαγωνισμού

Διακήρυξη