Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη της έκθεσης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κάλυψη της έκθεσης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ »», ΜΕ   Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013, ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011059

η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας διοργανώνει έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ « ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ »», σε συνεργασία με την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, μια έκθεση Ελλήνων και Ρώσων δημιουργών φωτογράφων, που θα πραγματοποιηθεί στη Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων Αρχαιολογικού Μουσείου Καβάλας, στις 20-31 Μαΐου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1669(ΑΔΑ:ΩΥΚΙ7ΛΒ-9ΥΣ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Δευτέρα 15/5/2017 στις 8:00 στο Γραφείο 357 ή 362 της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.