Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 καψυλλίων για την επικόλληση των φωτογραφιών των υποψηφίων οδηγών στα δελτία εκπαίδευσης αυτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 10.000 καψυλλίων για την επικόλληση των φωτογραφιών των υποψηφίων οδηγών στα δελτία εκπαίδευσης αυτών

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/696/2-3-18 (ΑΔΑ: 6Φ5Μ7ΛΒ-4Θ5 ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια 10.000 μεταλλικών καψυλλίων για την επικόλληση των φωτογραφιών των υποψηφίων οδηγών στα δελτία εκπαίδευσης αυτών, αξίας μέχρι 250,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (Δείγμα των καψυλλίων που μπορείτε να δείτε στην Υπηρεσία μας).

Η εν λόγω δαπάνη...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.