Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτ/των και προμήθειας ανταλλακτικών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτ/των και προμήθειας ανταλλακτικών.

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/321/15-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΕΥ7ΛΒ-ΠΧΒ) και 03/320/15-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΛΟ7ΛΒ-00Κ) εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά είκοσι (20) Επιβατικά και Φορτηγά οχήματα της Π.Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στο από 04-10-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαπίστωσης βλαβών και θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την  επισκευή και συντήρηση των Οχημάτων της Π.Ε. Καβάλας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω πρόσκληση.

Συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση

Πίνακας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς