Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

CPV:50730000 (Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κλιματιστικών μονάδων), ποσού 7.130,00€ με ΦΠΑ.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να συντηρήσει τις κλιματιστικές μονάδες στα κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες συντήρησης (καθαρισμός των φίλτρων και του στοιχείου της εσωτερικής μονάδας, καθαρισμός του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας, καθαρισμός και αντικατάσταση αν απαιτείται του δικτύου αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, έλεγχος διαρροής του ψυκτικού υγρού, έλεγχος πιέσεων του ψυκτικού υγρού και συμπλήρωση αυτού αν απαιτείται) 230 κλιματιστικών μονάδων σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 03/3735/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6Π4Κ7ΛΒ-Ο3Ο) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Οι υπηρεσίες εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών μονάδων, που απαιτούνται στα πλαίσια της παραπάνω αποκατάστασης, θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ