Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εκτύπωσης σχεδίων και τευχών δημοπράτησης της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εκτύπωσης σχεδίων και τευχών δημοπράτησης της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων & ασπρόμαυρων σχεδίων καθώς και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας μας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/3932/15-11-2018 (ΑΔΑ:6ΨΔ67ΛΒ-ΧΤ7) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων και ασπρόμαυρων σχεδίων καθώς και τευχών δημοπράτησης, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 1.085,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ