Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες εκτύπωσης σχεδίων και τευχών δημοπράτησης της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων & ασπρόμαυρων σχεδίων καθώς και τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας μας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/3932/15-11-2018 (ΑΔΑ:6ΨΔ67ΛΒ-ΧΤ7) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης έγχρωμων και ασπρόμαυρων σχεδίων καθώς και τευχών δημοπράτησης, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 1.085,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι ...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ