Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών»

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών»

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με την με αριθ.200617/3086/24-12-2018 ((ΑΔΑ:7Υ937ΛΒ-ΨΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης ορισμού υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών» και προϋπολογισμό 21.000,00€ σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου» με Κ.Α.Ε.2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831.

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια σωλήνων γαλβανιζέ , πλαστικών σωλήνων, σωλήνων πολυαιθυλενίου και τεμαχίων εξαρμωσης για την αποκατάσταση  αρδευτικού φράγματος Μαριών. Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής:

Συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ