Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών»

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σύμφωνα με την με αριθ.200617/3086/24-12-2018 ((ΑΔΑ:7Υ937ΛΒ-ΨΛΨ) απόφαση Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας-Θράκης ορισμού υποέργου με τίτλο «Προμήθεια σωλήνων για την αποκατάσταση αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαριών» και προϋπολογισμό 21.000,00€ σε βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών, άρση επικινδυνότητας πυρόπληκτων περιοχών νήσου Θάσου» με Κ.Α.Ε.2016ΕΠ83100001 της ΣΑΕΠ 831.

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια σωλήνων γαλβανιζέ , πλαστικών σωλήνων, σωλήνων πολυαιθυλενίου και τεμαχίων εξαρμωσης για την αποκατάσταση  αρδευτικού φράγματος Μαριών. Συνοπτικά τα είδη που περιλαμβάνει η παρούσα προμήθεια είναι τα εξής:

Συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ