Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας της Δ/νσης Υγειας Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας της Δ/νσης Υγειας Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3072.1711.0001 του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων (3000) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/3366/27-8-19 (ΑΔΑ: ΨΖΞΔ7ΛΒ-9ΩΑ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης για την προμήθεια: 15 ανατομικών καθισμάτων εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημ. Υγεία και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 3000ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3072.1711.0001 οικονομικού έτους 2019, (CPV 39130000-2).

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...