Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μιας (1) συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου και δύο (2) ογκομετρικών δοχείων ελέγχου της ακρίβειας των μετρητών των διανομέων υγρών καυσίμων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας μιας (1) συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου και δύο (2) ογκομετρικών δοχείων ελέγχου της ακρίβειας των μετρητών των διανομέων υγρών καυσίμων

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχοντας υπόψη:

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μιας συσκευής ελέγχου της ακρίβειας διανομέων υγραερίου κίνησης και εν γένει των μετρητών παράδοσης υγραερίου, καθώς και δύο ογκομετρικών δοχείων ελέγχου της ακρίβειας των μετρητών των διανομέων υγρών καυσίμων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που θα βαρύνει τον EΦ.3351 και ΚΑΕ 1729.003 του προϋπολογισμού της ΠΕ Καβάλας, έτους 2019.

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.